URBACT III - PONAD 400 ZGŁOSZONYCH MIAST EUROPEJSKICH

PIERWSZE SPOJRZENIE NA PIERWSZY NABÓR

 

Krótko po zatwierdzeniu w grudniu 2014 r. programu URBACT III uruchomiono pierwszy nabór na utworzenie 20 sieci planowania działań.

Cel: wsparcie europejskich miast w projektowaniu zrównoważonych i zintegrowanych strategii miejskich oraz planów działań.

W ramach obecnej selekcji zostało złożonych 99 propozycji sieci, w których uczestnictwo zgłosiło ponad 400 miast z całej Europy. Jest to wyraźny znak, że jest duże zainteresowanie programem na poziomie lokalnym. Miasta szukają okazji do wymiany doświadczeń, znalezienia rozwiązań i skupiania potencjałów w celu rozwiązania złożonych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoją.

urbact 01

Co jest dzisiaj realizowane w ramach europejskiej agendy miejskiej?
W ramach pierwszego naboru do URBACT III miasta zostały zaproszone do składania wniosków na założenie sieci w 10 na 11 celów tematycznych zamieszczonych w regulacjach EFRR:
•  Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (CT1)
•  Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (CT2)
•  Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (CT3)
•  Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (CT4)
•  Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (CT5)
•  Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (CT6)
•  Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (CT7)
• Promowanie zatrudnienia oraz mobilności pracowników (CT8)
•  Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (CT9)
•  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie (CT10)
Przegląd tematów zaproponowanych przez miasta pozwolił spojrzeć na to, jakimi zagadnieniami politycznymi miasta są obecnie najbardziej zainteresowane, jeśli chodzi o rozwój obszarów miejskich.
Wynik jest uderzający: 36% wniosków o założenie sieci zostało złożonych w ramach 9 celu tematycznego związanego z integracją społeczną (27%) oraz 8 celu tematycznego poświęconemu zatrudnieniu (9%). To zdecydowane skoncentrowanie się na tych tematach wyraźnie odzwierciedla wynikające z kryzysu trudności, z którymi borykają się setki miast europejskich. Dwie trzecie z tych propozycji zostało złożonych przez portugalskie, hiszpańskie, włoskie i greckie miasta. Ponadto, tworzenie miejsc pracy ma również kluczowe znaczenie dla wszystkich projektów sieciowych mających na celu wspieranie przedsiębiorczości i MŚP (10% zgłoszonych projektów, skupiających się na na handlu detalicznym, cyfrowej lub kreatywnej gospodarki, potrójnej helisie, itp).
Na drugim miejscu wśród wyzwań politycznych, z którymi miasta chcą się zmierzyć w ramach wzajemnej współpracy dotyczą kwestii ochrony środowiska. 25% wniosków zgłoszono łącznie w ramach 4 i 6 celu tematycznego. W szczególności, miasta ubiegają się o udział w programie URBACT, aby wymieniać się doświadczeniami, uczyć się i opracowywać lokalne plany działania na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich, w zakresie zintensyfikowania ponownego wykorzystania wolnych lub nie w pełni użytkowanych budynków / obszarów oraz zwiększenia gęstości tkanki miejskiej w celu ograniczenia nadmiernego rozszerzenia się miast.

 

Gdzie występuje największe zainteresowanie międzynarodową współpracą w URBACT?
Podczas, gdy przegląd tematów zaproponowanych we wnioskach pozwolił odwzorować obecne trudności i obawy europejskich miast, to równie wartościowe okazało się spojrzenie na geograficzne rozmieszczenie kandydujących miast.
Przeważający, ponad 40% udział przypadł południowym miastom europejskim z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Włochy, jak to często miało miejsce przy ostatnich naborach programu URBACT, wyróżniły się blisko 70 miastami, z których  21 zadeklarowało pełnienie roli miasta wiodącego.
Jedną z nowości w trzeciej edycji programu jest udział Chorwacji. W ciągu ostatniego roku, władze krajowe podjęły znaczne wysiłki zapoznając się z URBACT oraz przekazując miastom informacje o programie. Osiągnięto znakomity wynik: chorwackie miasta są już jedną nogą w programie URBACT, ponieważ 19 miast, zaangażowało się aż w 40 propozycji sieci!
Co ciekawe wśród krajów UE-15, Wielka Brytania wraz zaangażowaniem 19 miast uplasowała się na 8 miejscu, prezentując trwałe zainteresowanie władz lokalnych instrumentami współpracy udostępnianymi przez UE.
Zauważalny jest również znaczący udział miast z państw UE-12, które stanowią 25% wszystkich uczestników tego naboru. Na czele plasują się Rumunia i Polska z około 15 miastami biorącymi udział z każdego z tych krajów (część z nich jest zaangażowana w kilka projektów).

Co dalej?
Złożone wnioski na sieci są w rękach niezależnych ekspertów zajmujących się oceną jakości. Komitet Monitorujący URBACT zadecyduje o utworzeniu pierwszych 20 sieci planowania działań na początku września 2015. Więc śledźcie nasze wiadomości w najblizszych tygodniach, aby dowiedzieć się, które projekty zostały zatwierdzone do fazy rozwojowej. Na tym etapie, projekty będą miały 6 miesięcy na sfinalizowanie swoich propozycji sieci i ... skompletowanie swoich partnerstw.
Tak wiele możliwości przyłączenia się do URBACT!

a

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl