Krajowy Punkt URBACT na III Forum Inicjatyw Międzynarodowych

 katowiceW dniu 15 października br. w Katowicach odbyło się III Forum Inicjatyw Międzynarodowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych i organizacji pozarządowych. Głównym tematem wydarzenia były projekty bazujące na współpracy międzynarodowej. Omówiono sposoby na pozyskanie dofinansowania oraz podzielono się dobrymi praktykami.

 

W panelu poświęconym Finansowaniu działań o charakterze międzynarodowym dla jednostek samorządu terytorialnego Kamil Dzierżyński z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach przedstawił szereg możliwości uzyskania dofinansowania głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Monika Świetlik z Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli przedstawiła komponenty i działania programu Europa dla Obywateli. Szczególnie warte podkreślenia są działania 2.1 Partnerstwo miast i 2.2 Sieci miast, w których miasta i partnerzy miejscy mogą uzyskać dofinansowanie odpowiednio do 25 tys. € i 150 tys. €. Partnerstwo miast obejmuje projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, polegające na organizacji kilkudniowych (do 21 dni) spotkań obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów realizując cele programu, takie jak promocja obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii. Natomiast, sieci miast obejmują projekty długofalowej współpracy tematycznej pomiędzy samorządami (trwającej do 24 miesięcy), które mają na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań i wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami.

Karol Bury z Krajowego Punktu URBACT przedstawił cele, działania, nowe rodzaje i zasady naboru do sieci programu URBACT III.

 


W panelu drugim poświęconym Finansowaniu działań o charakterze międzynarodowym dla organizacji pozarządowe Katarzyna Zalewska z Biura Programu Kreatywna Europa omówiła możliwości wsparcia projektów kulturalnych w ramach dwóch komponentów: Kultura i Media. Finansowanie działań o charakterze międzynarodowym – organizacje pozarządowe. W ramach komponentu Kultura instytucje, organizacje i inne podmioty działające w sektorach kultury i kreatywnych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech obszarów grantowych: Projektów Współpracy Europejskiej, Sieci Współpracy, Platform Europejskich i Tłumaczeń Literackich. Justyna Janiszewska z Fundacji Edukacja dla Demokracji przedstawiła między innymi Program RITA, którego celem jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Projektów realizowane są wspólnie przez partnerów z Polski (zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół) oraz z co najmniej jednym podmiotami z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu.

 

W panelu trzecim zaprezentowano dobre praktyki. Karolina Ostrowska z Urząd Miasta Poręba przedstawiła rezultaty realizacji projektu w ramach programu Comenius-Regio. Marcin Lesiak z Urzędu Miasta Zabrze przedstawił Fundusz BSAP, z którego środków we współpracy ze Szwecją sfinansowano projekt dokumentacji pilotażowej biogazowni w Zabrzu.
Tematy poruszane podczas Forum skoncentrowane były na współpracy międzynarodowej na szczeblu samorządowym i współpracy międzynarodowej podmiotów NGO z regionu. Wydarzenie było dobrą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także barier i zagrożeń związanych ze współpracą międzynarodową pomiędzy samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedstawicielami zespołów koordynujących programy transnarodowe w ramach swoich instytucji.

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl