Urban Innovative Actions dla miejskich eksperymentów

W dniu 3 lutego 2016 r. w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami sekretariatu nowej inicjatywy Komisji Europejskiej o nazwie Urban Innovative Actions (UIA). W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz władz regionu Nord-Pas de Calais. Hasłem przewodnim inicjatywy UIA jest „Laboratorium miejskie w Europie” - poniżej zebraliśmy kilka kluczowych refleksji dotyczących inicjatywy i pierwszego naboru projektów.

 
UIA Krakow 
Zródło : fanpage inicjatywy UIA, zdjęcie Wojciech Wandzel
 
Krótko o Inicjatywie UIA
 
Podstawowym celem UIA jest rozpoznanie oraz przetestowanie nowych rozwiązań zidentyfikowanych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich, które mają szczególne znaczenie na szczeblu unijnym. Problemy te - jako tematy priorytetowe - stanowią oś prac nad Agendą Miejską Unii Europejskiej: 
 
- miejsca pracy i umiejętności w lokalnych gospodarkach,
- ubóstwo miejskie,
- mieszkalnictwo ,
- integracja migrantów i uchodźców,
- zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym,
- gospodarka o obiegu zamkniętym,
- dostosowanie do zmian klimatycznych,
- przemiany energetyczne,
- mobilność miejska,
- jakość powietrza,
- cyfryzacja,
- innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne.
 
Kolejne zaproszenia do składania wniosków będą ogłaszane co roku i będą dotyczyły co najmniej jednego z w/w tematów. W odróżnieniu od międzynarodowych sieci URBACT, projekty UIA będą obejmowały jeden konkretny obszar miejski, skupiając się na rozwiązaniu jego specyficznych problemów w nowy, do tej pory nie wypróbowany sposób. Ideą programu UIA jest przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów (kilka na każdy temat priorytetowy), mających charakter eksperymentów, w taki sposób aby miasta mogły sprawdzić nowe pomysły i rozwiązania podejmując ryzyko niepowodzenia. Najistotniejszą korzyścią z projektów ma być powstała wiedza, będąca wynikiem zakończonego sukcesem (lub porażką) innowacyjnego działania w obszarze miasta. Ważne jest by miasta skupiły się na innowacyjnej jakości projektu, a nie na uzyskaniu możliwego sukcesu.
 
Finansowanie projektów w ramach UIA
 
- Budżet przeznaczony na realizację inicjatywy UIA: około 372 milionów euro.
- Maksymalna kwota dofinansowania: do 5 milionów euro na projekt, maksymalnie 3 lata na realizacje    i 1 rok na rozpowszechnianie wyników.
- Pula środków przeznaczona na pierwszy nabór projektów: 80 milionów euro.
- Wielkość wkładu własnego wnioskodawcy: co najmniej 20%.
 
Pierwsze zaproszenie do składania wniosków
 
Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostało ogłoszone w dniu 15 grudnia 2015 r., ostateczny termin aplikowania upływa w dniu 31 marca 2016 r. (godzina 14.00 CET). Wyniki naboru poznamy prawdopodobnie w październiku 2016 r.
 
Tematy projektów podejmowane w pierwszym naborze:
- Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast). 
- Integracja imigrantów oraz uchodźców. 
- Transformacja energetyki. 
- Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej. 
 
Sekretariat UIA szacuje, że w ramach pierwszego naboru do realizacji zostanie wybranych od 16 do 20 projektów.
 
Dla kogo?
 
Inicjatywa UIA jest przeznaczona dla miast i organizacji grupujących władze miejskie, które mają możliwość składania wniosków projektowych. Kluczowym warunkiem jest jednak liczba mieszkańców obszaru miejskiego (pojedyncze miasto lub grupa miast spójnych przestrzennie) składającego projekt – co namjmniej 50 000 osób (obowiązujące dla inicjatywy dane dotyczące ludności pochodzą z Eurostatu). W projekcie przewidziano udział podmiotów współpracujących (np. agencje miejskie, stowarzyszenia, szkoły wyższe itd.) mogących otrzymać fundusze na realizację zadań i szerokiego grona interesariuszy.
 
Najważniejsza jest innowacyjność
 
Na stronie UIA i w dokumentach dotyczących składania wniosków zawarto informację na temat kryteriów strategicznej oceny wniosków projektowych: innowacyjność (40% oceny ważonej), partnerstwo i mierzalność (po 15% oceny ważonej) oraz transferowalność (10% oceny ważonej). 
 
UIA KR2
 
Źródło: Zespół Krajowego Punktu URBACT
 
Najwięcej wątpliwości budzi kryterium „innowacyjności”, tym bardziej, że można je rozpatrywać w wielu sferach i skalach. Przedstawiciele Sekretariatu UIA stwierdzili jednoznacznie, że w ramach puli zgłoszonych projektów będą wybierane te najbardziej innowacyjne (w szerokim kontekście), a wnioskodawca musi udowodnić, że proponowane rozwiązanie stanowi nowość w skali europejskiej. W związku z tym przed złożeniem wniosku wskazane jest zbadanie czy proponowane rozwiązania rzeczywiście mają charakter innowacyjny i czy innowacyjność ta faktycznie obejmuje skalę europejską. Kluczem wyboru projektu będzie właśnie innowacyjność - wskazana pula środków jest przewidziana łącznie dla wszystkich projektów zgłaszanych w ramach czterech tematów pierwszego naboru wniosków.
 
 
Co inicjatywa UIA oferuje miastom UE?
 
Inicjatywa UIA stanowi dla miast Unii Europejskiej ciekawą szansę eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami, które w przypadku pozytywnych efektów testowania będą mogły być transferowane do innych zainteresowanych miast. Wydaje się także, że sama baza projektów składanych przez  miasta może być wartościowym rezultatem inicjatywy UIA - nawet niewybrane projekty mogą stać się dla miast inspiracją wdrażania nowych rozwiązań istniejących problemów.
Dwanaście tematów stanowiących oś prac nad unijną Agendą Miejską wskazuje jakich tematów będą dotyczyły przyszłe nabory UIA. Miasta, które w przyszłości planują aplikować o środki inicjatywy UIA już teraz powinny zacząć pracę nad koncepcją innowacyjnego projektu tym bardziej, że konkurencja jest bardzo duża - o środki mogą wszak ubiegać się obszary miejskie z wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Szczegółowe informacje o tym, czym jest Urban Innovative Actions, w jaki sposób działa,  kto może aplikować o środki, w jaki sposób złożyć wniosek itp. są dostępne w dokumencie: Zakres wymagań i obowiązków: Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions oraz (w języku angielskim) na stronie: www.uia-initiative.eu
 
Pełna prezentacja z krakowskiego Applicant Seminar szczegółowo opisująca warunki ubiegania się o projekt, etapy oceny projektu oraz kwestie budżetowe dostępna jest pod linkiem: http://www.uia-initiative.eu/en/krakow-applicant-seminar.
 
Ważne dokumenty:
 
- Application Form Working Document - do pobrania ze strony http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals 
 
W przypadku pojawienia się szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem UIA - 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl