NABÓR DO SIECI WDRAŻANIA - NABÓR ZAKOŃCZONY

 

168716208Do dnia 22-go czerwca trwaŁ nabór do SIECI WDRAŻANIA, dla miast bądź aglomeracji posiadających strategię działania i zapewnione finansowanie (np. ZIT, RIT lub inne). Zainteresowanie tym naborem było duże, wiele miast i związków lub stowarzyszeń ZIT w Polsce zgłosiło swój udział i dołączyło do tworzących się Sieci Wdrażania. We wrześniu tego roku poznamy ostateczny wynik naboru, po ewaluacji nadesłanych wniosków. Poniżej zamieszczamy szczegóły naboru, a w tym miejscu można przejrzeć zebrane przez nas zgłoszone propozycje które były podstawa do tworzenia zespołów Sieci Wdrażania.

 

Sieci URBACT tworzy się poprzez wybór zgłoszonych wniosków w konkurencyjnym naborze - w okresie 2014-2020 przewiduje się otwarcie naborów na trzy typy sieci.

 

Międzynarodowe sieci wymiany wiedzy i uczenia się są jednym z podstawowych działań programu URBACT. Ich celem jest udzielenie wsparcia dla Europejskich miast w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych i zrównoważonych polityk miejskich. W zależności od sytuacji lokalnej i potrzeb, miasta mogą dołączyć do URBACTa uczestnicząc w trzech różnych typach sieci:

 

1. Sieci Planowania Działań - wsparcie dla miast w podejmowaniu wyzwań rozwojowych

    poprzez przygotowanie zintegrowanego planu działania,

2. Sieci Wdrażania - wsparcie miast we wdrażaniu istniejących zintegrowanych strategii

    miejskich / planów działania,

3. Sieci Transferu - wsparcie miast w adaptacji i wykorzystaniu istniejących dobrych praktyk

    w lokalnych warunkach miasta

 

Sieci URBACT są tworzone poprzez zaproszenia do składania wniosków przez zainteresowane miasta. W aktualnej perspektywie (do 2020 r.) zostanie otwartych kilka naborów dla wszystkich trzech typów sieci.

 

Wstępny kalendarz naborów wygląda następująco:

 

- marzec 2015 r. - ogłoszenie dotyczące tworzenia Sieci Planowania Działań (w roku

  2015 wybrano 21 sieci planowania działań - nabór jest zamknięty)

- marzec 2016 r.  - otwarcie naboru na tworzenie 15 Sieci Wdrażania (patrz poniżej)

- marzec 2017 r. - otwarcie naboru na 15 Sieci Transferu

- 2018 r. - nabór na tworzenie kolejnych 20 Sieci Planowania Działań

 

NABÓR WNIOSKÓW DO SIECI WDRAŻANIA

Otwarty w dniu 22 marca br. nabór URBACT ma na celu utworzenie 15 Sieci Wdrażania. Nabór ten pozostanie otwarty przez 3 miesiące, do dnia 22 czerwca 2016 r.

Ostateczny termin zgłoszenia wniosków upływa w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.

 

Głównym celem Sieci Wdrażania jest rozwijanie zdolności europejskich miast do implementacji zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju miejskiego. Nabór do sieci skierowany jest do:

 

- miast z 28 państw członkowskich UE oraz Norwegii i Szwajcarii,

- posiadających już zintegrowaną strategię miejską / plan działania na rzecz

  przeciwdziałania szczególnym wyzwaniom polityki miejskiej,

- dysponujących funduszami na realizację ww. strategii / planu działania.

 

Dołączenie do Sieci Wdrażania URBACT umożliwi Miastu współpracę z innymi miastami i rozwój polityk priorytetowych dla danej jednostki - w zakresie rozwoju gospodarczego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, mobilności miejskiej, integracji społecznej, efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej itp.

 

Będziecie również zgłębiać wyzwania wynikające z wdrażania Waszej zintegrowanej miejskiej strategii / planu działania, w tym:

 

- jak miasto może wzmacniać zintegrowane podejście poprzez wdrożenie planu działania?

- jak miasto może zaangażować lokalnych interesariuszy na etapie wdrażania?

- jak można zmierzyć osiągnięte efekty poprzez dokonaną interwencję?

- jakie kroki należy wykonać aby przygotować i realizować projekty (specyfikacja projektów,

  organizacja naborów, wspieranie realizacji)?

- jakie są wstępne wymagania do organizacji procesu decyzyjnego dla realizacji strategii?

- jak przekształcić strategię w operacyjny dokument lub plan działania?

- co mogą wnieść partnerstwa publiczno-prywatne we wdrożenie waszej strategii?

- jak dobrze zorganizować procedurę zamówień publicznych?

- jak zwiększyć nakłady finansowe poprzez innowacje finansowe?

 

OFICJALNE DOKUMENTY POWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW

 

APLIKOWANIE

Procedura aplikacyjna jest opisana w zaproszeniu do składania wniosków. Aplikujący powinni utworzyć i przesłać swoje aplikacje w języku angielskim poprzez internetową platformę SYNERGIE-CTE. Platforma ta niedługo zostanie otwarta.

 

RYNEK PARTNERÓW

Aby ułatwić wyszukiwanie partnerów do sieci w okresie otwarcia naboru otwarto platformę, na której potencjalni aplikujący zamieszczają swoje pomysły nt. sieci i projektów oraz dane kontaktowe.

 

BAZA EKSPERTÓW URBACT

Miasta kandydujące jako liderzy sieci będą wybierać i proponować swoich ekspertów wiodących z internetowej bazy zatwierdzonych ekspertów URBACT.

Baza zatwierdzonych ekspertów URBACT III jest dostępna tutaj.

Nabór na ekspertów URBACT jest otwarty stale - informacje dostępne tutaj.

 

PRZYDATNE DOKUMENTY

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: