O programie URBACT

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie. URBACT to 550 miast, 30 państw i 7000 aktywnych uczestników.

Więcej informacji: www.urbact.eu


Interaktywna mapa projektów

Ukazał się podręcznik pod tytułem "Zestaw Narzędzi dla Lokalnych Grup Wsparcia URBACT II" w języku polskim.  Zawiera wszystkie najważniejsze informacje i opisy narzędzi służące konstytuowaniu Lokalnych Grup Wsparcia oraz Lokalnych Planów Działania które mają być efektem dwuletniej pracy tych zespołów.

Podręcznik jest do pobrania w tym miejscu.

 

Toolkit

Przegląd programu URBACT III na lata 2014 - 2020

     
URBACT III będzie programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz państw członkowskich i będzie realizowany przez okres programowania 2014-2020.Intencją jest, aby URBACT III działał jako europejski program wymiany wiedzy i nauki, promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Pozwoli ono miastom europejskim współdziałać w celu wypracowania rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami oraz wymieniać dobre praktyki, lekcje i rozwiązania ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w politykę miejską w całej Europie.

  Program obejmie wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również dwa kraje partnerskie - Norwegię i Szwajcarię.
Działalność programu URBACT III będzie zatem służyć wymianie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami i innymi szczeblami administracji w celu promowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz poprawy efektywności polityki regionalnej i polityki spójności. W ten sposób URBACT III przyczyni się do realizacji celów strategii Europa 2020 poprzez zapewnienie zainteresowanym stronom mechanizmu do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w opracowywaniu i wdrażaniu polityki miejskiej. Nowa wiedza i umiejętności nabyte w programie URBACT III przyczynią się do ustanowienia silniejszych i bardziej dynamicznych miast europejskich i będą znaczącą pomocą w walce z całym zakresem pojawiających się problemów miejskich związanych z inteligentnym i trwałym wzrostem sprzyjającym włączeniu społecznemu (trzy priorytety strategii Europa 2020).

Proponowana strategia, cele i główne rodzaje działań w URBACT III
  W odpowiedzi na liczne wyzwania stojące przed obszarami miejskimi, administracje miejskie muszą ciągle doskonalić i zwiększać swoją wiedzę i umiejętności, tak aby mogły rozwijać i realizować zrównoważoną i zintegrowaną politykę. Te zwiększone możliwości będą miały pozytywny wpływ na realizację Programów Operacyjnych w okresie programowania 2014-2020, kiedy wymiar miejski polityki spójności zostanie wzmocniony. Miasta (zwłaszcza małe i średnie) często cierpią na brak środków umożliwiających im poznawanie i wdrażanie europejskich dobrych praktyk na własną rękę - a problem ten pogłębia się w okresie zaciskania pasa. URBACT III może być stosunkowo tanią ścieżką dostępu do najnowszych trendów i praktyk dla wszystkich miast w Europie. Co istotniejsze, program ten łączy dostęp do know-how z naciskiem na praktyczną wymianę doświadczeń. Proponuje się aby URBACT III umożliwiał wymianę i uczenie się między decydentami samorządowymi, urzędnikami i innymi zainteresowanymi stronami w miastach, przyczyniając się do lepszego planowania i wdrażania zintegrowanych rozwiązań miejskich w miastach europejskich.
 
Proponujemy, żeby Program URBACT III był zorganizowany wokół czterech głównych celów:
 
1. Zdolność do Realizacji Polityk: Poprawa zdolności miast do zarządzania zrównoważonymi politykami i praktykami miejskimi w zintegrowany i partycypacyjny sposób.
2. Tworzenie Polityk: Poprawa tworzenia zrównoważonych polityk i praktyk miejskich w miastach.
3.Wdrażanie Polityk: Poprawa wdrażania zintegrowanych i zrównoważonych strategii miejskich i działań w miastach.
4. Rozwijanie i dzielenie się wiedzą: upewnienie się, że praktycy i decydenci wszystkich szczebli mają dostęp do wiedzy i dzielą się know-how o wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w celu poprawy polityk rozwoju obszarów miejskich.
 
Aby osiągnąć te cele, URBACT III będzie rozwijał trzy rodzaje działań: „Sieci planowania działań”, „Sieci wdrażania” oraz „Sieci transferu”. Każde z tych działań będzie opierać się na możliwościach wypracowanych w programie URBACT II.


Skupienie na Celach Tematycznych w Sposób Elastyczny
Chociaż rodzaj i charakter problemów miejskich różnią się pomiędzy miastami, URBACTIII będzie skupiać się w sposób szczególny na kilku wspólnych problemach, z którymi borykają się miasta europejskie. Postępując w ten sposób, potrzeba zajęcia się szerokim zakresem tematów miejskich musi być zrównoważona koncentracją zasobów programu na osiągnięcie celów strategii Europa 2020. Dlatego proponujemy, aby skupić zasoby programu wymiany i uczenia się na kwestiach odnoszących się do następujących pięciu celów tematycznych:
 
   •  Cel Tematyczny 1 : Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji
  •  Cel Tematyczny 4 : Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach
  •  Cel Tematyczny 6 : Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów
  •  Cel Tematyczny 8 : Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników
  •  Cel Tematyczny 9 : Promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem

Koncentracja ta zostanie osiągnięta poprzez ukierunkowanie zaproszeń do składania wniosków do działań URBACT III na te cele tematyczne.


Opracowanie programu URBACT III
W 2012 roku zapadła decyzja o stworzeniu Wspólnej Programowej Grupy Roboczej (Joint Programming Working Group) o następujących celach:
 •  Ustanowienie zasad programu URBACT III pod względem treści i organizacji, oraz
 •  Przygotowanie pierwszych projektów przyszłego Programu Operacyjnego współtworzonego przez wszystkich członków WPGR.

WPGR składa się z przedstawicieli zainteresowanych Państw Członkowskich (MS) i Państw Partnerskich (PS), przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE), przyszłej Instytucji Zarządzającej (IZ) i obecnego Sekretariatu URBACT II.
Członkowie WPGR uczestniczą w regularnych spotkaniach WPGR podczas których omawiany jest zakres zagadnień dotyczących opracowania nowego programu.


Proces konsultacji
Proces konsultacji w sprawie nowego programu składa się z czterech poziomów:
 1.  Konsultacje z zainteresowanymi stronami programu: interesariusze URBACTu są stale konsultowani w sprawie ich potrzeb w zakresie nowego Programu poprzez ankiety i inne środki komunikacji;
 2.  Konsultacje z zainteresowanymi stronami na poziomie instytucjonalnym UE: Te konsultacje mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron na poziomie UE na temat rozwoju programu URBACT III. Konsultacje te pomogą mieć pewność, że opinie i pomysły różnych zainteresowanych stron w UE są wprowadzane do powstającego programu ale również posłużą określeniu możliwych w przyszłości sposobów współpracy z organizacjami na poziomie europejskim, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;
 3.  Konsultacje krajowe: Konsultacje z zainteresowanymi stronami będą prowadzone przez poszczególne państwa członkowskie, po uzgodnieniu końcowej wersji projektu Programu Operacyjnego;
 1.    Konsultacje publiczne.KONSULTACJE PUBLICZNE
Formularz internetowy (http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/ tekst na żółtym tle) umożliwia zainteresowanym stronom udział w procesie konsultacji publicznych oraz ich wkład w przyszłości programu URBACT do końca kwietnia 2014 roku. Sekretariat URBACT byłby wdzięczny za otrzymywanie waszego wkładu i odpowiedzi na następujące pytania:
    Przed jakimi najważniejszymi wyzwaniami stoją obecnie miasta takie jak Twoje? W jaki sposób międzynarodowa sieć współpracy może pomóc miastom rozwiązać te problemy?
    Jakie kompetencje i umiejętności należałoby wzmocnić na szczeblu lokalnym, aby wiedza zdobyta podczas uczestnictwa w sieci URBACT mogła zostać przełożona na konkretne działania (np. w zakresie zarządzania miastem, instrumentów polityki, obszarów polityki poświęconych problemom miejskim, itp.)?
    Jakie działania na rzecz rozwoju kompetencji może zaoferować program, aby odpowiedzieć na te potrzeby?
    Jakie są główne przeszkody dla udziału miast w programie URBACT?

Odpowiedzi na ankietę można przesyłać bezpośrednio w okienku na podanej stronie.
Dodatkowo, Minsiterstwo Infrastrukury i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne programu na poziomie krajowym. W tym celu w najbliższym czasie na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostanie umieszczona również polska wersja językowa Programu mająca charakter pomocniczy. Uwagi w języku polskim lub angielskim można zgłaszać do 16 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną i z wykorzystaniem załączonego formularza uwag na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje URBACT III”.


Harmonogram programu 
 
 • Pierwsza kompletna wersja Programu Operacyjnego (PO) – Luty 2014
 • Konsultacje publiczne przez stronę internetową programu – koniec 2014
 • Przedłożenie PO Komisji Europejskiej - Czerwiec 2014
 • Ostateczne zatwierdzenie PO przez Komisje Europejską – ostatni kwartał 2014
 • URBACT III "Infodays" (dni informacyjne URBACT III) w krajach członkowskich – koniec 2014/ początek 2015
 • Ogłoszenie pierwszych konkursów – Luty 2015
 • Konferencja URBACT – Czerwiec 2015
    
Dokumenty i odnośniki :
 

Dodatkowe informacje o programie URBACT:

 

Polskie miasta w URBACT

 

Aktualne projekty

 

Broszura informacyjna

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: