Nabory

Pol-UrbactGoodPracticeCall-Web-170117Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III z dnia 5 października 2016 r., URBACT ogłosił swój pierwszy nabór na Dobre Praktyki URBACT. Termin nadsyłania propozycji upływa 31 marca 2017.

 

Podstawowe informacje

 

(Infografika do pobrania dostępna TUTAJ.)

 

Wszyscy wiemy, że w tych trudnych czasach miasta mierzą się z coraz większą liczbą wyzwań miejskich dotyczących mi.in. zmian demograficznych, celów klimatycznych i środowiskowych, bezrobocia i ubóstwa miejskiego. Jako praktycy miejscy szukamy odpowiednich praktyk, które w znaczący sposób przyczynią się do pokonania tych trudności.

 

Praktyki takie, jeśli chodzi o program URBACT, są bardzo różnorodne pod względem rodzaju i skali oraz tematów i zagadnień. A kiedy mówimy o "dobrej praktyce" nie zawsze musi to oznaczać coś wielkiego, innowacyjnego i doskonałego. URBACT jest przekonany, że również Wasze miasto posiada "nieodkrytą" dobrą praktykę, która interesuje inne europejskie miasta i która nie odnosi się do żadnych z powyższych cech. Co więcej, w sytuacji codziennego zmagania się z kurczącymi się zasobami, możliwość wzajemnego uczenia się, dostosowania i używania sprawdzonych praktyk bez konieczności wyważania otwartych drzwi okazuje się być interesującym rozwiązaniem. Więcej informacji o naszej definicji dobrej praktyki, można znaleźć TUTAJ

 

Z tego powodu, URBACT ogłasza Nabór Dobrych Praktyk.

 

Dlaczego aplikować?


W tym naborze zapraszamy miasta do przedstawienia swoich dobrych praktyk w ramach zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast, aby:

- Stać się częścią pionierskiej grupy Dobrych Praktyk URBACT, która będzie szeroko promowana na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

- Mieć możliwość dzielenia się dobrymi praktykami w ramach Sieci Transferu (nabór zostanie ogłoszony we wrześniu 2017)

1Wszystkim miastom z dobrymi praktykami, które zostaną wybrane zostanie nadany tytuł Miasto Dobrej Praktyki URBACT. Wyróżnienie to będzie nagradzało Wasze miasto estymą i rozpoznawalnością, na które zasługuje w związku z osiągniętymi rezultatami.

 

Ponadto miasto zostanie objęte specjalnym programem działań promocyjnych i komunikacyjnych promujących to wyróżnienie, wybraną praktykę i historię która się za nią kryje. Przede wszystkim, we wrześniu 2017 zostanie zorganizowany Festiwal Dobrych Praktyk, w którym wezmą udział wszystkie miasta z wybranymi dobrymi praktykami i będą mieć możliwość nawiązania kontaktów z decydentami europejskimi i miejskimi. Zostaną opracowywane także inne materiały, takie jak publikacje, prezentacje, filmy i infografiki, które będą rozpowszechniane wśród praktyków miejskich z całej Europy, tak aby zapewnić, że Wasza historia stanie się dobrze znana.

 

Stając się Miastem Dobrej Praktyki URBACT, Wasze miasto będzie miało możliwość stania się orędownikiem zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast podczas wydarzeń i w ramach działań budowania potencjału programu URBACT (warsztaty i konferencje na poziomie programu i projektu), w tym działań będących wkładem do Agendy Miejskiej UE.

 

Wreszcie wyróżnienie to pomoże dzielić się swoimi doświadczeniami w ramach Sieci Transferu. Nie dotyczy to jedynie pełnienia funkcji mentora i prowadzenia procesu zrozumienia Waszej praktyki oraz jej ponownego użycia, ale także pozwoli poprawić ją i uściślić za pomocą metody przeglądu przez branżowych specjalistów.


Jak aplikować?

 

Przede wszystkim, aby ułatwić proces aplikacji przygotowaliśmy "czytelne" ramy odniesienia , które dostarczą Wam wszystkich istotnych informacji dotyczących Naboru Dobrych Praktyk.

Aby złożyć wniosek, należy postępować zgodnie z dwuetapową procedurą naboru:

 

Krok 1

 

Szybki proces aplikacji jest możliwy za pomocą uproszczonego formularza online, dostępnego TUTAJ.

Wnioskodawca będzie musiał podać podstawowe informacje i odpowiedzieć na 13 jakościowych pytań, które dostarczą członkom panelu oceniającego niezbędnych informacji na temat Waszej dobrej praktyki.

 

Krok 2
Na adres mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prosimy wysłać całościowy "pakiet wsparcia" składający z następujących elementów:

 

OBOWIĄZKOWO

- Streszczenie Dobrej Praktyki, nie więcej niż 5000 znaków w języku angielskim

- 2 zdjęcia prezentujące Waszą dobą praktykę

 

OPCJONALNIE

Materiały - krótkie dokumenty, infografiki, filmy itp., które można uznać za istotne w celu przekazania informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (całość w języku angielskim lub streszczenie w języku angielskim).

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać ramy odniesienia do Naboru Dobrych Praktyk.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, po zapoznaniu się z naszym działem FAQ poświęconemu niniejszemu naborowi prosimy o kontakt mailowy - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Inne dokumenty i materiały (w języku angielskim)

Good Practice Call - Terms of Reference (Ramy Odniesienia)

URBACT Good Practice Call - General presentation

Good Practice Call - Infography

ARTICLE - A Good Practice call with a difference

ARTICLE - URBACT supporting the re-use of good practice across EU cities: 6 successful transfer stories

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

dla beneficjentowMateriał Pomocniczy dla benefincjentów to dokument opracowany przez Centrum Projektów Europejskich jako uzupełnienie do angielskojęzycznej wersji "URBACT III Programme Manual for the period 2014-2020". Zawierający szereg informacji finansowo-księgowych dokument ma pomóc polskim partnerom realizującym projekty w programie URBACT III w prawidłowym przygotowaniu raportu do kontroli I stopnia. Wersja pdf dokumentu tutaj.

 

 

168716208Sieci URBACT tworzy się poprzez wybór zgłoszonych wniosków w konkurencyjnym naborze - w okresie 2014-2020 przewiduje się otwarcie naborów na trzy typy sieci.

 

Sieci URBACT

 

Międzynarodowe sieci wymiany wiedzy i uczenia się są jednym z podstawowych działań programu URBACT. Ich celem jest udzielenie wsparcia dla Europejskich miast w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych i zrównoważonych polityk miejskich. W zależności od sytuacji lokalnej i potrzeb, miasta mogą dołączyć do URBACTa uczestnicząc w trzech różnych typach sieci:

 

1. Sieci Planowania Działań - wsparcie dla miast w podejmowaniu wyzwań rozwojowych 

    poprzez przygotowanie zintegrowanego planu działania.

2. Sieci Wdrażania - wsparcie miast we wdrażaniu istniejących zintegrowanych strategii

    miejskich / planów działania.

3. Sieci Transferu - wsparcie miast w adaptacji i wykorzystaniu istniejących dobrych praktyk

    w lokalnych warunkach miasta.

 

Sieci URBACT są tworzone poprzez zaproszenia do składania wniosków przez zainteresowane miasta. W aktualnej perspektywie (do 2020 r.) zostanie otwartych kilka naborów dla wszystkich trzech typów sieci.

Szanowni Państwo,

 

Do Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT zgłaszają się miasta europejskie z propozycjami projektów i prośbą o kontakt do miast w Polsce, które są zainteresowane uczestnictwem w Sieciach Planowania Działań otwartego obecnie (do 16-go czerwca) naboru.


Pełny tekst naboru w języku polskim, wraz ze wszelkimi potrzebnymi dokumentami, dostępny jest w zakładce Nabory. Tam też zamieszczamy listę ostatnio zgłoszonych propozycji, w postaci skrótów oraz z pełnymi opisami projektów i kontaktem do miast zgłaszających propozycję w załącznikach.  Zachęcamy również do przejrzenia zgłoszonych projektów na tej stronie.

 

Zapraszamy do lektury i kontaktu z miastami. 

 

W razie potrzeby, prosimy o bezpośredni kontakt

 

Poniżej prezentujemy propozycje partnerstwa nadesłane od miast europejskich.

Zostań Ekspertem URBACT


http://www.urbact.eu/node/895


Program URBACT zapewnia każdej zatwierdzonej sieci w ramach określonej puli środków finansowych zatwierdzonych ekspertów URBACT. Rolą eksperta jest wspieranie beneficjentów w tworzeniu i wdrażaniu międzynarodowych działań związanych z wzajemnym uczeniem się i wymianą wiedzy. Mają oni wspierać przyjmowanie przez poziom lokalny opracowanej w trakcie trwania projektu wiedzy oraz pomagać w osiąganiu oczekiwanych rezultatów.
 
Eksperci URBACT powinni być zdolni wesprzeć partnerów pakietem usług w zakresie następujących trzech rodzajów kompetencji:
- Doświadczenie z zakresu planowania i prowadzenia transnarodowej wymiany i procesów uczenia się
- Wiedzy eksperckiej związanej z wyzwaniami polityki miejskiej na które nakierowany jest programu URBACT.
- Doświadczenie przy wspieraniu partnerów miejskich i innych interesariuszy w opracowywaniu i wdrażaniu zintegrowanej i partycypacyjnej polityki

 

INFORMACJA O NABORZE

 

Głównym celem Sieci Planowania Działań jest poprawa zdolności europejskich miast do zarządzania zrównoważoną polityką miejską i przede wszystkim wzmocnienie ich zdolności do projektowania zintegrowanych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Biorąc udział w Sieciach Planowania Działań, miasta wymieniają się i dzielą doświadczeniami, problemami i możliwymi rozwiązaniami, generując nowe pomysły dla rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.

 

Aby dowiedzieć się wszystkiego na temat naboru do składania wniosków i sposobu zgłoszania swoich propozycji, można przeczytać tekst poniżej, który jet polską wersją strony tej strony. W tekście tym znajdują się wszystkie związane z nim informacje i dokumenty.

PLATFORMA PARTNERSKA  dla potencjalnych wnioskodawców, służąca do poszukiwania partnerów i pomysłów projektowych jest dostępna TUTAJ. Macie pomysł na projekt i szukacie partnerów, lub jesteście chętni przyłączyć się do projektu o konkretnej tematyce, proszę skorzystać z formularza W TYM MIEJSCU.

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: